Strona Główna arrow 12. Bibliografia
Bibliografia PDF Drukuj E-mail
 1. Achramowicz S., Muszyński A., Schliestedt M. 1997 - Analiza ewolucji metamorficznej i strukturalnej w strefie granicznej Sudetów Zachodnich i Wschodnich. Profil W-E Braszowice-Lipniki. Prace Spec.Pol.Tow.Miner. 9: 55-58.
 2. Adynkiewicz-Piragas M., Tokarczyk T. 2002. Charakterystyka fizjograficzna głównych zlewni rzecznych i rzek znajdujących się w granicach regionu. w: Analiza przyrodnicza stanu regionu wodnego będącego w zarządzie dyrektora RZGW we Wrocławiu , Wrocław (maszynopis);
 3. Agencja Nieruchomości Rolnych. www.anr.gov.pl
 4. Aleksandrowski P., Mazur S. 2002. Collage tectonics in the northeasternmost part of the Variscan belt: the Sudetes, Bohemian Massif. W: (Red. Winchester J.A., Pharaoh T.C., Verniers J.) Paleozoic Amalgamation of Central Europe. Geol. Soc. London, Sp.Publ., 201: 237 - 277.
 5. Alexandrowicz S.W. 1997. Lithostratigraphy of the Miocene deposits in the Gliwice Area (Upper Silesia, Poland). Bull. of the Polish Academy of Sciences Earth Sciences, 45, 2-4: 167-179.
 6. Alibert C., Leterrier J., Panasiuk M., Zimmermann J. L. 1987.Trace and isotope geochemistry of the alkaline Tertiary volcanism in southwestern Poland. Lithos, 20, 4: 311-321.
 7. Anioł-Kwiatkowska J. 1988b. Lathyro-Melandrietum Oberd. 1957 na czarnych ziemiach wrocławskich. Acta Univ. Wrat. Prace Bot. 38: 195-205.
 8. Anioł-Kwiatkowska J. 1990. Zbiorowiska segetalne Wału Trzebnickiego. Florystyczno-ekologiczne studium porównawcze. Acta Univ. Wrat. Prace Bot. 44: 3-230.
 9. Anioł-Kwiatkowska J, Berdowski W., Wójcik G. 1992. Synantropizacja obszarów chronionych w Masywie Ślęży. - Acta. Univ. Wrat. 1358. Prace Bot. 48: 3-44.
 10. Anioł-Kwiatkowska J. 2003. Zagrożenia flory synantropijnej Dolnego Śląska. [w:] Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP "pro Natura",Wrocław: 151-164
 11. Anioł-Kwiatkowska J., Berdowski W., Koła W., Kwiatkowski P., Macicka T., Panek E., Pender K., Weretelnik E., Wilczyńska W. 1995. Charakterystyka botaniczna rezerwatu "Stawy Milickie". Acta Univ. Wrat. No 1667, Prace Bot. 62: 199-233.
 12. Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z., Kącki Z. 1998. Walory przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego "Dolina Odry II". Acta Univ. Wratislav., Prace Bot. 74: 201-233.
 13. Anioł-Kwiatkowska J., Macicka T., Kwiatkowski P., Weretelnik E. 1993. Chronione gatunki roślin tarasy zalewowej Odry na tle zbiorowisk roślinnych. Acta Univ. Wrat. No 1513, Prace Bot. 55: 157-183.
 14. Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. 1997. Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Atlasu Dolnego Śląska, Wrocław
 15. August C., Awdankiewicz M., Wojewoda J. 1995. Trzeciorzędowe bazaltoidy, wulkanoklastyki i serie osadowe wschodniej części bloku przedsudeckiego. W: S. Cwojdziński (red.), Przewodnik 66 Zjazdu PTG, Geologia i ochrona środowiska bloku przedsudeckiego. 50 lat polskich badań geologicznych na Dolnym Śląsku. 66 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Wrocław, 21-24.IX.1995 r. Wycieczka J: 241-254.
 16. Badura J., Przybylski, B. 1999. Examples of young tectonic activity from The Sudetic Foreland, SW Poland - application of condensed contour maps. Technika Poszukiwań Geologicznych, Geosynoptyka i Geotermia, 1/99, str. 38-45.
 17. Badura J. Przybylski B., Salamon T., Winter H. 2001. Stanowisko nr 7 - Tułowice Las; Późno plioceńskie osady rzeczne w Tułowicach, na Równinie Niemodlińskiej. W: J. Badura, B. Przybylski (red.), Serie rzeczne i lodowcowe południowej Opolszczyzny. VIII Konferencja "Stratygrafia plejstocenu Polski": 139-155.
 18. Badura J. 2003.Geneza, litologia i stratygrafia neogeńskich i plejstoceńskich preglacjalnych osadów klastycznych Polski SW. W: 4 Seminarium Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, Poznań, 13-14 października 2003: 1-3.
 19. Badura J., Ber A., Krzyszkowski D., Przybylski B., Urbański K. 2004. Polska zachodnia i środkowozachodnia. W: A. Ber i D. Krzyszkowski (red.), Glacitektonika wybranych obszarów Polski. Biul Państw. Inst. Geol.: 87-92. Warszawa.
 20. Badura J., Bobiński W., Przybylski B. 1996. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Nysa (red. J.E.Mojski), PIG Warszawa.
 21. Badura J., Cymerman Z., Przybylski B. 1998. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Wrocław (red. J.E.Mojski), PIG Warszawa.
 22. Badura J., Przybylski B. 1998. Zasięg lądolodów plejstoceńskich i deglacjacja obszaru między Sudetami a Wałem Śląskim, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 385, s. 9-28.
 23. Badura J., Przybylski B. 1999. Pliocene to middle Pleistocene fluvial series in the East Sudetic Foreland, Quaternary Studies in Poland, Secial Issue, 1999, s. 227-233, Warszawa.
 24. Badura J., Przybylski B. 2000. Atlas: Korelacja morfologiczna i wiekowa tarasów głównych rzek regionu dolnośląskiego [Morphologic and age correlation of terraces of main rivers in The Lower Silesia], Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa, s. 1-61.
 25. Badura J., Przybylski B. 2002. Stadiał Warty w świetle stuletniej historii badań Wału Śląskiego, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 402.
 26. Badura J., Przybylski B. 2004. Recesja lądolodu zlodowacenia Warty w zachodniej części Wzgórz Dalkowskich.
 27. Badura J., Przybylski B. 1998. Zasięg lądolodów plejstoceńskich i deglacjacja obszaru między Sudetami a Wałem Śląskim, Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 385, s. 9-28.
 28. Badura J., Przybylski B., Zuchiewicz W. (w druku) - Cainozoic structural evolution of Lower Silesia, SW Poland: a new interpretation. Acta Montana IRSM AS CR (2004), Ser. A,
 29. Bąk B., Przeniosło S. i inni. 1993. Zasoby perspektywiczne kopalin Polski. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 30. Baranowski Z., Haydukiewicz A., Kryza R., Lorenc S., Muszyński A., Urbanek Z. 1998. Litologia i geneza zmetamorfizowanych skał osadowych i wulkanicznych jednostki Chełmca (Góry Kaczawskie). Geol. Sudetica, 31: 33-59.
 31. Baranowski Z., Haydukiewicz A., Kryza R., Lorenc S., Muszyński A., Solecki A., Urbanek Z. 1990. Outline of the geology of the Góry Kaczawskie (Sudetes, Poland). N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 179. Stuttgart: 223 - 257.
 32. Barzdajn W. i inni 1999. Leśnictwo proekologiczne, Wyd. AR w Poznaniu.
 33. Bender J., Gilewska M. 2004. Rekultywacja w świetle badań i wdrożeń, Rocz. Glebozn., 55, 2, 29-46
 34. Berdowski W., Danielewicz W., Panek E. 2000. Rezerwat sosny błotnej Pinus x rhaetica Brügger "Torfowisko pod Węglińcem" w województwie dolnośląskim. Parki Nar. Rez. Przyr. 19(4): 53-61.
 35. Berdowski W., Koła W., Panek E. 1996. Wstępne wyniki badań nad rozmieszczeniem chronionych gatunków roślin i grzybów w województwie wrocławskim. Acta Univ. Wrat. No 1884, Prace Bot. 69: 31-43.
 36. Berdowski W., Kwiatkowski P. 1992. Roślinność rezerwatów "Dalkowskie Jary" i "Uroczysko Obiszów" w zachodniej części Wału Trzebnickiego. Acta Univ. Wrat. No 1358, Prace Bot. 48: 151-202.
 37. Berdowski W., Kwiatkowski P. 1996. Flora i zbiorowiska roślinne projektowanego rezerwatu przyrody "Wąwóz Siedmicki" na Pogórzu Kaczawskim. Acta Univ. Wrat. No 1886, Prace Bot. 70: 47-xxx.
 38. Berdowski W., Panek E. 1998. Szata roślinna projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy w województwie wrocławskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54 (1): 44-52.
 39. Berdowski W., Panek E. 1998. Szata roślinna rezerwatu "Łąka Sulistrowicka" w województwie wrocławskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 17.3: 3 - 16.
 40. Berdowski W., Panek E.1999. Roślinność rezerwatu "Góra Radunia" w województwie wrocławskim. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 18 (2): 3 - 13.
 41. Berdowski W., Panek E. 2001. Szata roślinna rezerwatu krajobrazowego "Wodospad Wilczki" Bad. Fizjogr. nad Pol. Zach. Seria B - Botanika, T. 50: 105-116. PTPN, Poznań.
 42. Berg G. 1913. Die braunkohlenlagerstätten Schlesiens. Abh. d. Preuss. Geol. Landesanst, Neue Folge 72: 89-141, Berlin
 43. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2003 r. 2004. PIG Warszawa.
 44. Birkenmajer K., Pécskay Z., Grabowski J., Lorenc M.W., Zagożdżon P.P. 2002a. Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. III. K-Ar and palaeomagnetic data from Early Miocene basaltic rocks near Jawor, Fore-Sudetic Block. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 241-253.
 45. Birkenmajer K., Pécskay Z., Grabowski J., Lorenc M.W., Zagożdżon P.P. 2002b. Radiometric dating of the Tertiary Volcanics in Lower Silesia, Poland. II. K-Ar and palaeomagnetic data from Neogene basanites near Lądek Zdrój, Sudetes Mts. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 72: 119-129.
 46. Birkenmajer K., Pécskay Z., Grabowski J., Lorenc M.W., Zagożdżon P.P. 2004. Radiometric dating of the Tertiary volcanics in Lower Silesia, Poland. IV. Further K-Ar and palaeomagnetic data from Late Oligocene to Early Miocene basaltic rocks of the Fore-Sudetic Block. Annales Societatis Geologorum Poloniae, 74: 1-19.
 47. Blusztajn J., Hart S. R. 1989. Sr, Nd, and Pb izotopic charakter of Tertiary basalts from southwest Poland. Geoch. et Cosmochimica Acta, V. 53:2689-2696.
 48. Bobrowicz G., Konieczny K. 2002. Odrzański Park Krajobrazowy . Fundacja Ekologiczna Ziemi Legnickiej "Zielona Akcja" - WWF Polska, Legnica, mscr.
 49. Bocheńska T., Poprawski L. 1998. Kenozoiczne zbiorniki wód podziemnych rejonu Lubin-Głogów. Acta Univ. Wratisl., 2019.
 50. Bodziarczyk J. & Świerkosz K. 2004. Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani). [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny. Lasy i bory. 5: 138-163.
 51. Bogda A., Karczewska A., Lech E., Marynowicz K. 2002. Metale ciężkie w glebach sąsiadujących z hałdami dawnego górnictwa miedzi i uranu w Miedziance (Rudawy Janowickie). Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 493, I, 45-52
 52. Bogda A., Karczewska A., Maciejewska A., Lisowski R. 2001. Arsenic and other metals in soils and plants in the area affected by former arsenic industry in Zloty Stok, Poland. W: Proc. 15th ISEB, Wyd. PTSH. Wrocław, 423-424
 53. Bolewski A. i inni. 2002. Bilans gospodarki surowcami mineralnymi Polski i świata 1996-2001. Prac. Polityki Surowcowej IGSMiE PAN O/Kraków, Kraków.
 54. Bolewski A., Parachoniak W. 1982. Petrografia. PWN, Warszawa.
 55. Boratyński A., Konca B. Zientarski J. 1988. Górnoreglowe świerczyny sudeckie - Plagiothecio-Piceetum hercynicum, najbardziej zagrożony zespół leśny Polski. Chrońmy Przyr. Ojcz. 44.1: 23-38.
 56. Borkowska M. 1966. Petrografia granitów Karkonoszy. Geol. Sudetica 2.
 57. Borkowska M., Dörr W. 1998. Some remarks on the age and mineral chemistry of orthogneisses from the Lądek-Śnieżnik metamorphic unit. Poland. Terra Nostra 98,2: 27-30.
 58. Borkowska M., Hameurt J., Vidal P. 1980. Origin and age of Izera gneisses and Rumburk granites in the Western Sudetes. Acta geol. Polonica,.30/2.
 59. Bröcker M., Żelaźniewicz A., Enders M. 1997. Rb-Sr und U-Pb Untersuchungen an Migmatiten der Góry sowie (Sudeten, Polen) W: SPP Kolloquim "Orogene Prozesse" Bayeruth, Terra Nova: 27-28.
 60. Brodzikowski K. 1987. Środowiskowe podstawy analizy i interpretacji glacitektonizmu Europy Środkowej. Acta Universitas Wratislaviensis, 934, Studia Geograficzne, 63: pp. 331.
 61. Byczkowski A. 1996. Hydrologia. Tom II, SGGW Warszawa;
 62. Chmal H., Czerwiński J., Traczyk A. 1993. Plejstoceńskie zlodowacenia Sudetów. II Zjazd Geomorfologów Polskich. Morfologia Gór Średnich. Streszczenia referatów i przewodnik wycieczkowy. Lądek Zdrój, 4-7 października 1993: 11-12.
 63. Chodak T., Szerszeń L., Kabała C., Kaszubkiewicz J. i in. 1995-2004. Dokumentacja zawartości metali ciężkich w glebach i roślinach w rejonie składowiska "Żelazny Most" ze szczególnym uwzględnieniem wsi Tarnówek. Ekspertyzy dla KGHM S.A. Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego AR we Wrocławiu (maszynopisy).
 64. Ciaciura M. 1988. Charakterystyka rozmieszczenia górskich gatunków naczyniowych na Śląsku. Cz. I, II. Distribution of mountain species of vascular plants in Silesia. Rozpr. Habil. AM, Wrocław 12: 1-157 (Cz. I); 204 mapy (Cz. II).
 65. Ciuk E. 1970. Schematy litostratygraficzne trzeciorzędu Niżu Polskiego. Kwart. Geol., 14, 4: 754-771, Warszawa.
 66. Cwojdziński S. 1977. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów 1:25 000, arkusz Złoty Stok. Wyd. Geol. PIG Warszawa.
 67. Cwojdziński S., Augustyniak M. 1989. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50 000, arkusz Jordanów Śląski. Wyd. Geol. PIG Warszawa
 68. Cwojdziński S., Żelaźniewicz A. 1995. Podłoże krystaliczne bloku przedsudeckiego. Przewod. LXVI Zjazdu PTG Roczn. Pol. Tow. Geol. Wyd. Sp.:.11 - 28.
 69. Z. 1996. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Kłodzko (red. J.E.Mojski, L.Sawicki). PIG Warszawa.
 70. Z. 2001. Mapa tektoniczna Sudetów i bloku przedsudeckiego w skali 1:200 000. Państw. Inst.Geol. CAG Warszawa, Wrocław.
 71. Cymerman. Z., Piasecki M.A.J. 1994. The terrane concept in the Sudetes, Bohemian Massif. Geol. Quarterly, 38(2): 191-210.
 72. Czajka W. 1931. Der Schlesische Lndrücken. Eine landeskunde Nordschlesiens, 1. Veröfentlischungen der Schlesischen Geselschaft für Erdkunde E. V., 11: pp. 156. M. & H. Marcus, Breslau.
 73. Czarnecka B., Janiec B. 2003. Sudety. Przewodnik dydaktyczny dla przyrodników. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin;
 74. Czerwiński J. 1985. Karkonosze
 75. Czerwonka J. A., Krzyszkowski D.1992: Pleistocene stratigraphy of the central part of Silesian Lowland, Southwestern Poland. Bulletin of the Polish Academy of Science, Earth Sciences, 40, str. 203-233.
 76. Czerwonka J.A., Krzyszkowki D. 2001. Preglacial (Pliocene - Early Middle Plejstocene) deposits in Southwestern Poland: lithostratigraphy and reconstruction of drainage pattern. In: D. Krzyszkowski (Ed.), Late Cainozoic Stratigraphy and Palaeogeography of the Sudetic Foreland. Wind J. Wojewoda: 147-195.
 77. Dajdok Z., Anioł-Kwiatkowska J., Kącki Z. 1998. Impatiens glandulifera Royle in the Floodplain Vegetation of the Odra River Valley (West Poland) [w:] Starfinger U., Edwards K., Kowarik I., Williamson M. (red.) Plant Invasions: Ecological Mechanisms and Human Responses: 161-168, Backhuys Publishers, Leiden, The Netherlands.
 78. Dajdok Z., Kącki Z. 2003. Kenophytes of the Odra riversides. [w:] A. Zając, M. Zając, B. Zemanek (red.) Phytogeographical Problems of Synanthropic Plants, Institute of Botany Jagiellonian University, Cracow 2003, ss. 6
 79. Dajdok Z., Proćków J. 2003. Flora wodna i błotna Dolnego Śląska na tle zagrożeń i możliwości ochrony. [w:] Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP "pro Natura", Wrocław: 131-150.
 80. Dajdok Z., Ranoszek W. 2001. Grzybieńczyk wodny Nymphoides peltata w Parku Krajobrazowym Dolina Baryczy. Chrońmy Przyr. Ojcz. 57(5): 104-111.
 81. Dębski K. 1970. Hydrologia. Arkady, Warszaw;.
 82. Don J., Żelaźniewicz A. 1990. The Sudetes-boundaries, subdivision and tectonic position. N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 179. Stuttgart.
 83. Dubicka M. 1994. Wpływ cyrkulacji atmosfery na kształtowanie się klimatu (na przykładzie Wrocławia). Acta Universitatis Wratislaviensis, No 1581, Wrocław.
 84. Dubicka M., Pyka J. 2001. Wybrane zagadnienia klimatu Wrocławia w XX wieku, Prace i Studia Geograficzne, t. 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 85. Dubicki A. i inni 2002. Zasoby Wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy, IMGW Warszawa;
 86. Dubicki A. i inni 1998. Generalna strategia ochrony przed powodzią dorzecza górnej i środkowej Odry po wielkiej powodzi lipcowej 1997 roku;
 87. Dubicki A. 1978. Charakterystyka przyczyn, przebiegu i wielkości powodzi na obszarze górnego i środkowego dorzecza Odry, IMGW Wrocław;
 88. Dubicki A., Głowicki B., Woźniak Z. 1997. Wieloletnie badania hydrometeorologiczne w małych zlewniach sudeckich. Materiały Badawcze IMGW Warszawa. Seria: Hydrologia i oceanologia, 22.
 89. Dubicki A., Malinowski-Małek J., 1999. Wielkie powodzie w dorzeczu Odry w ostatnim stuleciu, IMGW Wrocław (maszynopis);
 90. Dubicki A., Słota H., Zieliński J. 1999. Monografia powodzi lipiec 1997 - Dorzecze Odry. IMGW, Warszawa
 91. Dyduch-Falniowska A., Herbich J., Herbichowa M., Mróz W., Perzanowska J. 2002. Krótka charakterystyka typów siedlisk przyrodniczych o znaczeniu europejskim, występujących w Polsce. Wdrażanie koncepcji Natura 2000 w Polsce w latach 2001-2003. Materiały instruktażowe dla Wojewódzkich Zespołów Realizacyjnych. Kraków-Gdańsk. Mscr.
 92. Dyjor S. 1966. Młodotrzeciorzędowa sieć rzeczna zachodniej części Dolnego Śląska. Z geologii Ziem Zachodnich: 317-318. Wyd. Nauk. PWN, Warszwa.
 93. Dyjor S. 1968.Poziomy morskie w obrębie serii iłów poznańskich. Kwart. Geol., 12, 4: 941-957.
 94. Dyjor S. 1970. Seria poznańska w Polsce Zachodniej. Kwart. Geol., 14, 4: 819-833.
 95. Dyjor S. 1974. Oligocen niżowej części Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej. Biul. Inst. Geol., 281: 119-134.
 96. Dyjor S. 1978. Wykształcenie i stratygrafia utworów trzeciorzędowych na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W: Przew. 40 Zjazdu PTG, Zielona Góra: 210-214.
 97. Dziedzic K. i inni 1979. Surowce mineralne Dolnego Śląska. Ossolineum, Wrocław.
 98. Dziedzicowa H. 1963. "Syenity" strefy Niemczy. "Syenites" of the Niemcza Zone . Arch. Miner., 24 (2): 5-126.
 99. Dziedzicowa H. 1979. Zarys budowy geologicznej wschodniego obrzeżenia gnejsów sowiogórskich.W: Gunia T. (ed.), Wybrane zagadnienia stratygrafii, petrografii i tektoniki wschodniego obrzeżenia gnejsów sowiogórskich i metamorfiku kłodzkiego. Wyd.Uniw.Wrocł., Wrocław, pp. 43-51.
 100. Dziekoński T. 1972 - Wydobycie i metalurgia kruszców na Dolnym Śląsku od XIII wieku do połowy XIX wieku. Ossolineum, Wrocław.
 101. Eissmann L., Litt T., Wansa S. 1995. Elsterian and Saalian deposits in their type area in central Germany. [In:] J. Ehlers, S. Kozarski, P. L. Gibbard (eds), Glacial Deposits in North-East Europe: 439-464. A. A. Balkema, Rotterdam-Brookfield.
 102. Fabiszewski J. 1970. Wstępna charakterystyka geobotaniczna otoczenia Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie. 1. Acta Univ. Wrat. Studia Geograf. 14: 85-117.
 103. Fabiszewski J. 1985. Szata roślinna [w:] A. Jahn (red.), Karkonosze polskie. 191-235. Wrocław.
 104. Fabiszewski J. 2001a. Allium strictum Schrader - Czosnek sztywny. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska Czerwona Księga Roślin. Inst. Bot. im. W. Szafera, Inst. Ochrony Przyr. PAN, Kraków: 421-422.
 105. Fabiszewski J. Kwiatkowski P. 2002. Threatened vascular plants of the Sudeten Mountains. - Acta Soc. Bot. Pol. 71(4): 339 - 350.
 106. Fabiszewski J., Cebrat J. 2003. Coleoanthus subtilis (Ttatt.) Seidl - a new species to the Polish vascular flora. Acta Soc. Bot. Pol. 72(2): 135-138
 107. Fabiszewski J., Koła W., Kwiatkowski P. 1997. Języcznik zwyczajny (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.) w Sudetach. Ann. Silesiae 27: 49-62.
 108. Fabiszewski J., Kwiatkowski P. 1997. Wymarłe i wymierające rośliny naczyniowe Sudetów. Annales Silesiae 27: 9-29.
 109. Fiek E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwachsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. Unter Mitwirkung von Rudolf von Uechtritz. J. U. Kern Breslau.
 110. Floyd P.A., Winchester J., Seston R., Kryza R, Crowley Q.G. 2000. Review if geochemical variation in Lower Paleozoic metabasites from the NE Bohemian Massif: intracratonic rifting and plume-ridge interaction. Geol.Soc.London, Sp.Papers 179: 155 - 174.
 111. Frankiewicz W., Glapa W., Jarema B. 2004. Aktualny stan eksploatacji dolnośląskich złóż piaskowców. Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit. Wrocł., Nr 108, Wrocław.
 112. Frech F. 1915. Ein Normalprofil durch Quartär und Tertiär im schlesichen Hügelland. Zntrbl. Miner. Geol. Paläont., 14: 417-419. Stutgart.
 113. Furnes H., Kryza R., Muszyński A. 1989. Geology and geochemistry of Early Paleozoic volcanics of the Świerzawa Unit, Kaczawa Mts., W. Sudetes, Poland. N. Jb. Geol. Paläont. Mh.3. Stuttgart
 114. Georeferenced Soil Database for Europe: Manual of Procedures (1998). European Soil Bureau, Scientific Committee. Luxembourg, EUR 18092 EN, 1-546.
 115. Giel M.D. 1979. Obserwacje mikropaleontologiczne utworów górnomioceńskich i plioceńskich z rejonu Ostrzeszowa i Kępna. Kwart. Geol., 23, 3: 663-668, Warszawa.
 116. Glapa W., Sroga C. 2002. Przyczynek do zmian stanu bazy zasobowej złóż kruszywa naturalnego. Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit. Wrocł., Nr 97, Wrocław.
 117. Głowacki Z. 1975. Zbiorowiska murawowe zachodniej części Wzgórz Trzebnickich. Prace Opol. Tow. Przyj. Nauk. III Nauk Przyr., PWN Warszawa-Wrocław: 3-102.
 118. Głowicki B. 2003: Symptoms of contemporary warming in the 100-years series of temperature measurements on the Śnieżka Mountains. Acta Univ. Wratisl., No 25.
 119. Gołąb Z. 2001. Saxifraga decipiens Ehrh. - Skalnica zwodnicza. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 186-189.
 120. Gramsz R., Narkiewicz C. 1999. Godna ochrony bliźniczkowa murawa koło Wojciechowa na Pogórzu Izerskim. Przyr. Sudetów Zach. 2: 7-10.
 121. Gunia, T. 1981. Mikroskamieniałości metamorfiku na wschód od Niemczy. Polska południowo-zachodnia. Geol. Sudetica, 16 (2): 25-45.
 122. Gunia, T. 1985. Pozycja geologiczna bloku sowiogórskiego i jego wpływ na paleogeografię Sudetów Środkowych. Geol. Sudetica, 20: 83-119.
 123. Gunia, T. 1997. Problem wieku marmurów okolic Stronia Ślaskiego na podstawie mikroskamieniałości. Acta Univ.Wrat. 1974. Pr. Geol.-Miner. T.62.
 124. Hartman K. 1935. Rozwój Odry z rzeki naturalnej do kulturowej, Wrocław;
 125. Haydukiewicz A. 1977. Litostratygrafia i rozwój strukturalny kompleksu kaczawskiego w zachodniej części jednostki Jakuszowej i w jednostce Rzeszówka. Geol. Sudetica 12: 7-68.
 126. Heath M. F., Evans M. I. [eds.] 2000. Important birds areas in Europe: priority sites for conservation. 2 vols. Cambridge, UK: BirdLife Intenational (BirdLife Conservation Series No. 8).
 127. Hegner E., Kröner A. 2000. Review of Nd isotopic data and xenocristic and detrital zircon ages from the pre-Variscan basement in the eastern Bohemian Massif: speculations on palinspatic reconstructions. Geol. Soc. London Spec. Publ., 179: 113 – 129.
 128. Herbich J. (red.) 2004. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. T. 1-5., Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
 129. Herrmann K. 1930. Die Entwicklung der Oder vom Natur- zum Kulturstrom. Jahrbuch für die Gewässerkunde Norddeutschlands. Besondere Mitteilungen, 6/2, 1-75.
 130. Hess M., Niedzwiedź T., Obrębska-Starklowa B. 1980. O prawidłowościach piętrowego zróżnicowania stosunków klimatycznych w Sudetach. Rocz. Nauk.-Dyd. WSP Kraków, z.71.
 131. Instrukcja opracowania i komputerowej edycji Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000., 1999 (z jej późniejszymi uzupełnieniami). PIG Warszawa.
 132. Instrukcja sporządzania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa. Załącznik do Zarządzenia nr 43 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 kwietnia 2003 r., Warszawa 2003 r.
 133. Interpretation Manual of European Union Habitats. 2003. European Commision DG Environment . EUR 25 / 2, 121 pp.
 134. Isc. 2003. International Stratigraphic Chart, International Commission on Stratigraphy.
 135. Jahn A. [red.]. 1985. Karkonosze polskie. Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 566 pp.
 136. Jahn A., Łańcucka-Środoniowa M., Sadowska A. 1984. Stanowisko utworów plioceńskich w Kotlinie Kłodzkiej. Geologia Sudetica 18: 7-43.
 137. Jahn, A. Główne cechy i wiek rzeźby Sudetów. Czasopismo Geograficzne, LI, 129-154.
 138. Jankowski W., Świerkosz K. 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan – Funkcjonowanie – Zagrożenia. Fundacja IUCN Poland, Warszawa;
 139. Jelonek L. 2003. Hydrologiczne kryterium oceny zagrożenia powodziowego w dorzeczu górnej i środkowej Odry, IMGW Wrocław (maszynopis);
 140. Jerzmański J., Śliwa Z. 1979. Bazalty. W: K. Dziedzic (red.) Surowce Mineralne Dolnego Śląska. Ossolineum: 259-269.
 141. Józefaciuk A., Józefaciuk Cz. 1996. Erozja i melioracje przeciwerozyjne. Biblioteka Monitoringu Środowiska. PIOŚ, IUNG, Warszawa
 142. Kącki Z. 2001. Przekształcenia łąk trzęślicowych na Dolnym Śląsku. Praca doktorska, Maszynopis
 143. Kącki Z. [red.] 2003. Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin UWr – Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „Pro Natura” Wrocław pp. 245.
 144. Kącki Z., Anioł-Kwiatkowska J., Dajdok Z. 1999. Kickxietum spuriae – nowy dla Polski zespół chwastów segetalnych. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 119-125.
 145. Kącki Z., Dajdok Z., Szczęśniak E. 2003. Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śląska. [w:] Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP ”pro Natura”, Wrocław: 9-65
 146. Kącki Z., Kucharczyk M., Dajdok Z. 2001. Muscari comosum (L.) Mill. – Szafirek miękkolistny. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 419-421.
 147. Karczewska A. 1999. Metale ciężkie w glebach i roślinach na hałdach pogórniczych dawnych ośrodków górnictwa i hutnictwa miedzi w Parku Krajobrazowym Chełmy. Ochr. Środ. Zas. Nat., 18, 177-186
 148. Karczewska A., Bogda A., Gałka B., Krajewski J. 2005. Ocena zagrożenia środowiska przyrodniczego w rejonie oddziaływania złoża rud polimetalicznych Żeleźniak (Wojcieszów – Góry Kaczawskie). Monografia. Wydawnictwo AR we Wrocławiu
 149. Karczewska A., Bogda A., Kurnikowska B. 2001. Nickel, chromium, lead and cadmium in soils and common plant species in the area of nickel mining and smelting (Szklary, SW Poland). Proc. 6th ICOBTE; Guelph 2001, GP327, 570
 150. Karczewska A., Lizurek S. 2004. Właściwości gleb w dolinie potoku Bobrzyca w 35 lat po katastrofie zbiornika osadów poflotacyjnych Iwiny. Roczniki Gleboznawcze, tom LV, 4 (w druku)
 151. Karnkowski P. 1993. Złoża gazu ziemnego i ropy naftowej w Polsce. T. 1 – Niż Polski. Tow. Geosynoptyków „Geos” AGH, Kraków
 152. Kasiński J.R., Badura J., Przybylski B. 2003. Kenozoiczne zapadliska przedgórza Sudetów Północno-Zachodnich [Cenozoic depressions at the northwestern Sudetic Foreland]. W: A. Ciężkowski, J. Wojewoda i A. Żelaźniewicz (red.), Sudety Zachodnie od wendu do czwartorzędu: 183-196. WIND Wrocław
 153. Kaźmierczakowa R. 2001c. Ranunculus illyricus L.- Jaskier illirjski. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 146-147.
 154. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków.
 155. Kleczkowski A. (red.). 1990. Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. AGH Kraków.
 156. Klub Przyrodników 2004. Siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej w oficjalnym polskim projekcie (maj 2004) sieci Natura 2000. Raport, wersja robocza http:// www.lkp.org.pl
 157. Kondracki J. 2001. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 158. Kornaś J. 1981. Oddziaływanie człowieka na florę: mechanizmy i konsekwencje. Wiad. Bot. 25,3: 165-182.
 159. Korytowski A., Dörr W., Żelaźniewicz A. 1993. U-Pb dating of (meta-)granitoids in the NW Sudetes and their bearing on tectonostratigraphic correlation. Terra Nova 5: 331-332.
 160. Kościówko H., 1982. Rozwój zwietrzelin kaolinowych na przedpolu Sudetów Wschodnich. Biul. Inst. Geol., 336, 7-52.
 161. Kościówko H., Wyrwicki R. i inni. 1996. Metodyka badań kopalin ilastych. Państw. Inst. Geol., Warszawa – Wrocław.
 162. Kosiba A. 1948. Klimat Ziem Śląskich. Wydawnictwa Instytutu Śląskiego, Katowice-Wrocław.
 163. Kossmat F. 1927. Gliederung des varistischen Gebirgsbaues. Abh. sachs. geol. Landesamt. 1: 1-39.
 164. Kozdrój W. 2003. Ewolucja geotektoniczna krystaliniku Wschodnich Karkonoszy. W: (Red. W.Ciężkowski, J.Wojewoda, A.Żelaźniewicz, Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu. Wind. Wrocław: 67 – 80.
 165. Kozłowska-Koch M. 1987. Klasyfikacja i nomenklatura trzeciorzędowych wulkanitów Dolnego i Opolskiego Śląska. Arch. Miner., 42, 1: 43-91.
 166. Kożuchowski K. (red.). 2000. Pory roku w Polsce. Sezonowe zmiany w środowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne. ZDŚB UŁ, Łódź.
 167. Kröner A., Hegner E., Jäckel P. 1997. Cambrian to Ordovician granitoid orthogneisses in the Polish and Czech West Sudetes Mts and their geodynamic significance. Terra Nostra 97,11: 67-68.
 168. Kröner A., Jäckel P., Opletal M., 1994. Pb-Pb and U-Pb zircon ages for orthogneisses from eastern Bohemia: further evidence for a major Cambro-Ordovician magmatic event. J. Czech Geol. Soc.31.
 169. Krukowski M., Świerkosz K. (w druku). Localities of Trichomanes speciosum Willd. In Poland and their biogeographical significance. Fern Gazette
 170. Kruszelnicki J., Fabiszewski J. 2001a. Betula nana L. – Brzoza karłowata. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 82-83.
 171. Kruszelnicki J. Fabiszewski J. 2001b. Rubus chamaemorus L. – Malina moroszka. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 192-194.
 172. Kryza et. Al. 1998. Projekt regionalnego monitoringu wód podziemnych dorzecza górna Odry wraz ze zlewniami Nysy Kłodzkiej i Stobrawy, maszynopis, archiwum RZGW we Wrocławiu
 173. Kryza R., Mazur S. 1994. Contrasting metamorphic paths in the eastern part of the Karkonosze-Izera Block, W Sudetes. Igneous activity and metamorphic evolution of the Sudetes area. Mat. Konf.
 174. Kryza R., Mazur S., Aleksandrowski P. 1999. Pre-Late Devonian uncorformity in the Kłodzko area excaveted: a record of Eo-Variscan metamorphism and exhumation in the Sudetes. Geol.Sudetica 32: 127 – 137.
 175. Kryza R., Mazur S., Pin C. 1994. Leszczyniec meta-igneous complex in the eastern part of the Karkonosze -Izera Block: trace element and Nd isotope variation. Igneous activity and metamorphic evolution of the Sudetes area. Mat. Konf.
 176. Kryza R., Muszyński A. 1994. Evidence for an early high-pressure low-temperature metamorphic event in the Kaczawa complex, W Sudetes. Igneous activity and metamorphic evolution of the Sudetes area. Mat. Konf.
 177. Kryza, R., Muszyński, A. 1992. Pre-Variscan volcanic-sedimentary succesion of the central southern Góry Kaczawskie, SW Poland: outline geology. Ann.Soc.Geol.Pol., 62: 117-140.
 178. Krzyszkowski D., Allen P. 2001. Quaternary straigraphy and sedyment deformation of the Jaroszów zone, Sudetic Foreland, Suothwestern Poland, [In:] D. Krzyszkowski (Ed.), Late Cainozoic Stratigraphy and Paleaeogeography of the Sudetic Foreland, s. 3-24. Wind.
 179. Krzyszkowski D., Biernat J. 1998. Terraces of the Bystrzyca river valley, Middle Sudetes, and their deformation along the Sudetic Marginal Fault, Geologia Sudetica, 31, s. 241-258.
 180. Kulczycka-Leciejewiczowa A. 1993. Osadnictwo neolityczne w Polsce południowo-zachodniej. PAN Instytut Archeologii i Etnologii. Wrocław. ss. 223
 181. Kupetz M., Schubert G., Seifert A., Wolf L. 1989. Quartärbasis, pleistozäne Rinnen und Beispiele glazitektonischer lagerungsstorungen im Niederlaustzer braunkohlengebiet. Geoprofil 1: 2-17.
 182. Kural S. 1979. Geologiczne warunki występowania, geneza i wiek kaolinów zachodniej części granitowego masywu strzegomskiego. Biul. Inst. Geol., 313: 9-68.
 183. Kuszell T. 1997. Palinostratygrafia osadów interglacjału eemskiego w wczesnego vistulianu w południowej Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1965, Prace Geologiczno-Mineralogiczne, 60, s. 9-68.
 184. Kwiatkowski J., Hołdys T. 1985. Klimat [w:] Karkonosze polskie, red. A. Jahn, PAN Wrocław.
 185. Kwiatkowski P. 1996. Roślinność kserotermiczna okolic Jawora. Acta Univ. Wrat. No 1886, Prace Bot. 70: 181-203.
 186. Kwiatkowski P. 1996a. Interesujące i rzadkie gatunki roślin naczyniowych Gór i Pogórza Kaczawskiego. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 64: 21-37.
 187. Kwiatkowski P. 1996b. Roślinność kserotermiczna okolic Jawora. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 70: 181-203.
 188. Kwiatkowski P. 1996c. Szata roślinna Bazaltowej Góry i jej otoczenia. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 70: 73-110.
 189. Kwiatkowski P. 1997. Interesujące i rzadkie gatunki roślin naczyniowych Gór Kaczawskich i Pogórza Kaczawskiego. II. Acta Univ. Wrat. Prace Bot. 73: 47-62.
 190. Kwiatkowski P. 1997. Wstępna charakterystyka geobotaniczna Gór Ołowianych. Ann. Silesiae, 27: 31-47.
 191. Kwiatkowski P. 1998. Murawy kserotermiczne z rzędu Brometalia erectii (W. Koch 1926) Br.-Bl. 1936 w Sudetach. Mat. konferencji 51 Zjazdu PTB, p. 274., Gdańsk.
 192. Kwiatkowski P. 2000a. Notatki florystyczne z Gór Kaczawskich i ich Pogórza (Sudety Zachodnie). Cz. I. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 7: 105-116.
 193. Kwiatkowski P. 2001a. Projekt ochrony szaty roślinnej Gór Kaczawskich i ich Pogórza. Ann. Sil. 31: 5-26.
 194. Kwiatkowski P. 2001b. Zbiorowiska leśne Pogórza Złotoryjskiego [Forest communnities of the Złotoryjskie Foothills (Pogórze Złotoryjskie)]. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 8: 173-218.
 195. Kwiatkowski P. 2001a. Zbiorowiska leśne Pogórza Złotoryjskiego [Forest communnities of the Złotoryjskie Foothills (Pogórze Złotoryjskie)]. Fragmenta Floristica Geobotanica. Ser. Polonica 8: 173-218.
 196. Kwiatkowski P. 2001b. Projekt ochrony szaty roślinnej Gór Kaczawskich i ich Pogórza. Annales Silesiae 31: 5-26.
 197. P. 2002a. Notatki florystyczne z Gór Kaczawskich i ich Pogórza (Sudety Zachodnie). Cz. II. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 9: 55-65.
 198. Kwiatkowski P. 2002b. Flora naczyniowa Masywu Połomu (Góry Kaczawskie).Przyr. Sudetów Zach. 5: 35-50.
 199. Lambor J. 1971, Hydrologia inżynierska, Akady, Warszawa.
 200. Leonhard R. 1893. Der Stromlauf der mittleren Oder. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doctorwürde, 1-70.
 201. 2002 r. Główny Urząd Statystyczny - Warszawa 2002 r.
 202. Licznar M. 1995. Erozja gleb w Polsce. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln. 418, 91-100
 203. Limpricht W. 1930. Die Pflanzenwelt der Schneegruben im Riesengebirge. Bot. Jahresberichte. 63. Beibl. 142/3: 1-74.
 204. Limpricht W. 1942. Die Kalkpflanzen der östlichen Gratfschaft Glatz. Feddes Repert. Beih. 131: 126-141.
 205. Limpricht W. 1943. Kalkpflanzen der westlichen Grafschaft Glatz 1. Teil. Flora der Kalkflöze und –nester, auch des Plänerbodens des Habelschwerdter und Adlergebirges sowie Heuscheuerzuges bis zur Nordlehne. Bot. Jahrbücher. 73(2): 151-174
 206. Limpricht W. 1944a. Kalkpflanzen der westlichen Grafschaft Glatz. Teil 1. Flora der Kalkfloeze und -nester, auch des Plaenerbodens des Habelschwerdter und Adlergebirges sowie des Heuscheuerzuges bis zur Nordlehne. Engler’s Botaniscah. Jarb. 73: 151-174.
 207. Limpricht W. 1945. Vegetationsverhältnisse der Ostsudeten und der nordwestlichen Beskiden (mit besonderer Berücksichtung der Kalkflora). Bot. Jahrbücher. 74(1): 28-100. Stuttgart.
 208. Lis J., Pasieczna A. 1995. Atlas Geochemiczny Polski. PIG, Warszawa
 209. Łonkiewicz B. 1986. Kompleksowe kształtowanie funkcji lasów, Pr. Inst. Bad. Leś., Ser.B,5.
 210. Lorenc H., 1992: Zasoby wiatru w Polsce, Materiały badawcze IMGW, seria Meteorologia,18.
 211. Łuczkowska E., Dyjor S. 1971. Mikrofauna utworów trzeciorzędowych serii poznańskiej Dolnego Śląska. Rocz. Pol. Tow. Geol., 41, 2: 337-357.
 212. Ludwig A. O., Schwab G. 1995. Neogeodynamica Baltica - ein internationales Kartenprojekt (IGCP-Projekt Nr.346). Deutsche Beiträge zur Charakterisierung der vertikalen Bewegungen seit Beginn des Rupelian (Unteroligazän) bzw. Seit Ende der Holstein-Zeit. Brandenburgische Geowiss. Beitr., 2: 47-57.
 213. Ludwig A.O. 2001. Vertical movements since the beginning of Rupelian stage (map 1). In: R.G. Garetsky, A.O.Ludwig, G. Schwab, W. Stackebrandt (Eds.). Neogeodynamics of the Baltic Sea depression and adjacent aeas. Results of IGCP Projekt 346 Abridged version. Brandenburgische Geowiss. Beitr., 1: 5-12.
 214. Macicka T. 1984. Zbiorowiska leśne południowo-zachodniej części Kotliny Milickiej i Wzgórz Krośnickich. Acta Univ. Wrat. No 666, Prace Bot. 29: 3-57
 215. Macicka T., Wilczyńska W. 1990. Zbiorowiska leśne wschodniej części Wału Trzebnickiego (Wzgórza Trzebnickie, Twardogórskie, Ostrzeszowskie). Acta Univ. Wrat. No 1156, Prace Bot. 44: 39-140.
 216. Macicka T., Wilczyńska W. 1991. Fitosocjologiczne zróżnicowanie lasów Wzgórz Dalkowskich. Acta Univ. Wrat. No 1225, Prace Bot. 45: 31-87.
 217. Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. Roślinność rezerwatu wodnego “Odrzyska” koło Glinian i jego otulina. Acta Univ. Wrat. No 1667, Prace Bot. 52: 125-157.
 218. Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996a. Szata roślinna projektowanego rezerwatu „Wrzosy” koło Wołowa. (Studium florystyczno-fitosocjologiczne). Acta Univ. Wrat. No 1735, Prace Bot. 64: 121-194.
 219. Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996b. Zbiorowiska roślinne starorzeczy w dolinie środkowego biegu Odry. Acta Univ. Wrat. No 1735, Prace Bot. 64: 73-120.
 220. Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1998a. Interesujące elementy przyrody żywej projektowanego Nadoodrzańskiego Wrocławsko-Ścinawskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54 (5): 98-106.
 221. Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1998b. Wartości przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego “Dolina Odry I”. Acta Univ. Wratislav., Prace Bot. 74: 165-200.
 222. Maciejewski S., Morawski T. 1975. Zmienność petrograficzna granitów masywu strzegomskiego. Kwart. Geol. 19: 47 – 63.
 223. Macioszczykowa A. 1987. System oceny jakości i stopnia zanieczyszczenia wód podziemnych eksploatowanych do celów pitnych. Prz. Geol., 35, 12.
 224. Macko S. 1970. Świat roślin Karkonoskiego Parku Narodowego. Wroc. Tow. Nauk. Wrocław.
 225. Majerowicz A. 1972. Masyw granitowy Strzegom – Sobótka. Geol. Sudetica 6: 7 – 88.
 226. Majerowicz A., Pin C. 1989. Recent progress in petrologic study of the Ślęża ophiolite complex. In: Narębski W. & Majerowicz A. (eds.), Lower and Upper Paleozoic metabasites and ophiolites of the Polish Sudetes. Guidebook of excursions in Poland, May 1989, Pol.Acad.Sci., Wrocław, pp. 34-72.
 227. Malinowski-Małek J. 2002. Ogólna ocena zagrożenia powodziowego na obszarze regionu wodnego. Analiza przyrodnicza stanu regionu wodnego będącego w zarządzie dyrektora RZGW we Wrocławiu (red. A. Dubicki), IMGW Wrocław (maszynopis);
 228. Malkiewicz M., 1998, Historia roślinności interglacjału eemskiego z Lechitowa (Dolina Baryczy), Polska południowo-zachodnia. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego, 385; 143-152.
 229. Mamakowa K., 1989, Late Middle Polish glaciation, Eemian and Early Vistulian vegetation at Imbramowice near Wrocław and the pollen stratigraphy of this part of the Pleistocene in Poland, Acta Paleobotanica, 29, 1, s. 11-176.
 230. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:200 000 (9 arkuszy z edycji z lat 1982-1990).
 231. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (89 arkuszy z edycji z lat 1997-2004).
 232. Matl K., Śmigielska T. 1977. Paleogene marine sediments between Głogów and Sieroszowice (Lower Silesia-Poland). Roczn. Pol. Tow. Geol., 47, 1: 11-25.
 233. Matuszkiewicz J.M. 1993. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne Polski. Prace geogr. 158, PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, ss. 107
 234. Matuszkiewicz J.M. 2001. Zespoły leśne Polski. ss. 357. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 235. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa. ss.536.
 236. Matuszkiewicz W., Matuszkiewicz A., Matuszkiewicz J. M. 1997. Potencjalna roślinność naturalna. [w:] Pawlak W. (red.). Atlas Śląska Dolnego i Opolskiego. Uniwersytet Wrocławski
 237. Mazur S., Puziewicz J., Józefiak D. 1995. Strefa Niemczy - regionalna strefa ścinania pomiędzy obszarami o odmiennej ewolucji strukturalno-metamorficznej. Przewod. LXVI Zjazdu PTG, Roczn. Pol. Tow. Geol. Wyd. Sp.: 221 – 240.
 238. Meister E. 1935. Erläuterungen zur geologischen Karte von Preussen und benachbarten deutschen Ländern. Lieferung 281, Blatt Wise, no 2767: pp. 51. Preuss. Geol. Landesanst. Berlin.
 239. Michniewicz M. 1997. Zmiany przebiegu sieci rzecznej Sudetów Zachodnich po ustapieniu zlodowacenia południowopolskiego. W: D.Krzyszkowski, B. Przybylski (red.), Problemy zlodowaceń środkowopolskich w Polsce południowo-zachodniej. Przewodnik IV Konferencji „Stratygrafia Plejstocenu Poslki”: 188. Wrocław.
 240. Michniewicz M., Mroczkowska B. 1991, Region sudecki. [W: Budowa geologiczna Polski. T. VII. Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa.
 241. Michniewicz M., Mroczkowska B., Paczyński B. 1991, Region wrocławski. [W: Budowa geologiczna Polski. T. VII. Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa.
 242. Michniewicz m., Wojtkowiak A. 2001. Kopalna dolina Bobru (GZWP 343) – nowe perspektywy zasobowe. Mat. X Sympozjum. Współczesne problemy hydrogeologii, t. 1. Wyd. Sudety, Wrocław.
 243. Michniewicz M., Wojtkowiak A., Czerski M., Kiełczawa J. 2004. Ocena stanu ilościowego wód podziemnych w wybranych obszarach regionu wodnego Środkowej Odry na podstawie danych z ujęć komunalnych. Mat. X Międzynarodowej Konferencji naukowo-technicznej. Ochrona zasobów wodnych w dorzeczu Odry. Jugowice, 2004 r.
 244. Mierzejewski M., Oberc-Dziedzic T. 1990 - The Izera-Karkonosze Block and its tectonic development (Sudetes, Poland). N. Jb. Geol. Paläont. Abh. 179. Stuttgart.
 245. Migoń P. 1998 — Długookresowa ewolucja rzeźby denudacyjnej środkowej i zachodniej Europy. Acta Univ. Wratisl, 2080, Studia. Geogr, 70: 267 pp.
 246. Miś R. 2003. Urządzanie lasów wielofunkcyjnych, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
 247. Monografia dróg wodnych śródlądowych w Polsce. 1985. WKiL Warszawa
 248. Narębski W. 1994 – Lower to Upper Paleozoic tectonomagmatic evolution of the NE part of the Bohemian Massif. Zentralblatt f. Geol. u. Palaont., 9/10: 961 – 972.
 249. Narębski W., Dostal J., Dupuy C. 1986 - Geochemical characteristics of Lower Paleozoic spilite-keratophyre series in the Western Sudetes (Poland): petrogenetic and tectonic implications. Neues Jahrbuch Miner. Abh. 155/3 Stuttgart.
 250. Narkiewicz C. 1999. Torfowisko na Trzcińskich Mokradłach w Kotlinie Jeleniogórskiej. Przyroda Sudetów Zachodnich 2: 3-6.
 251. Ney R. (red.). 1996. Surowce mineralne Polski. Surowce energetyczne. Centrum PPGSMiE PAN O/Kraków, Kraków.
 252. Oberc, J. 1972. Budowa geologiczna Polski, Tektonika, część 2, Sudety i obszary przyległe. Wyd. Geol. Warszawa, 307 pp.
 253. Oberc-Dziedzic T., Pin C., Duthou J.L., Couturie J.P. 1996. Age and origin of the Strzelin granitoids (Fore-Sudetic Block, Poland) Rb/Sr data. N.Jb.Miner. Abh., 171: 187 – 198.
 254. Oberc-Dziedzic, T. & Szczepański, J. 1995. Geologia krystaliniku Wzgórz Strzelińskich. Przewod. LXVI Zjazdu PTG, Roczn.Pol. Tow. Geol. Wyd. Sp.
 255. Ochrona Środowiska 2004. 2004. GUS Warszawa
 256. Olbricht K. 1925. Die Eiszeit und die Landschaftsformen des Schlesichen Flachlandes. Schles. Monatshefte,. 1: 108-113.
 257. Oliver G.J.H., Corfu F., Krough T.E. 1993. U-Pb ages from SW Poland: evidence for a Caledonian suture zone between Baltica and Gondwana . J. Geol. Soc. London., 150: 355-369.
 258. Ozga-Zielińska M. i inni. 2003. Powodziogenność rzek pod kątem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych i zagrożenia powodziowego. Materiały Badawcze, Seria: Hydrologia im Oceanologia Nr 29, IMGW Warszawa.
 259. Paczyński B. (red.). 1993. Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000 (część I). PIG. Warszawa.
 260. Paczyński B. (red.). 1995. Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000 (część II). PIG. Warszawa.
 261. Paczyński B., Jarząbek H., 1991. Region wielkopolski. [W: Budowa geologiczna Polski. T. VII. Hydrogeologia. Wyd. Geol., Warszawa.
 262. Panorama powiatów województwa dolnośląskiego 2000.Urząd Statystyczny, Wrocław, 2001.
 263. Paszyński J., Niedźwiedź T. 1999. Klimat [w:] L. Starkel (red.) Geografia Polski – środowisko przyrodnicze. PWN Warszawa.
 264. Pender K. 1975. Zbiorowiska leśne Gór Sowich. Acta Univ. Wrat. No 269. Prace Bot. 20: 1-75.
 265. Pender K. 1988. Lasy obszaru Wzgórz Strzelińskich i ich zbiorowiska zastępcze. Cz. I. Zespoły leśne. Acta Univ. Wrat. No 474. Prace Bot. 40: 91-131.
 266. Pender K. 1990. Lasy obszaru Wzgórz Strzelińskich i ich zbiorowiska zastępcze. II. Zbiorowiska zastepcze. Acta Univ. Wrat. No 1156, Prace Bot. 44: 141-255.
 267. Pender K. 1997. Zbiorowiska łąkowe jako wskaźnik warunków siedliskowych w dolinie Małej Ślęzy (Mezoregion Równina Wrocławska). Acta Univ. Wrat. No 1936, Prace Bot. 73: 145-167.
 268. Pender K. 2001. Cryptogramma crispa (L.) R. Br. ex Hooker – zmienka górska. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 46-48.
 269. Pender K. 2001b. Sedum villosum L. – Rozchodnik owłosiony. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 180-181.
 270. Pender K. 2003. Zagrożone gatunki endemiczne, reliktowe i wysokogórskie w Sudetach. [w:] Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP ”pro Natura”, Wrocław: 1759-196
 271. Pender K. 2003. Zagrożone gatunki zbiorowisk trawiastych na Dolnym Śląsku. [w:] Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP ”pro Natura”, Wrocław: 109-130
 272. Pender K., Macicka-Pawlik T. 1996. Dolnoreglowe lasy liściaste w otoczeniu Wrót Pośny w Górach Stołowych. Acta Univ. Wrat. No 1886. Prace Bot. 70: 5-19.
 273. Pender K., Macicka-Pawlik T. 1996. Saxifraga rosacea Moench na Rogowej Kopie w Górach Stołowych. Charakterystyka naskalnych zbiorowisk z Saxifraga rosacea oraz otaczających je zbiorowisk leśnych. Acta Univ. Wrat. No 1886, Prace Bot. 70: 21-45.
 274. Pender K., Macicka-Pawlik T., Kloss M. 1996. Wetlands and Grasslands of the Wrocław Region. W: H. Okruszko, J. Oświt, W. Dembek (red.) Characterization and Valuation of Wetlands and Grasslands in Poland in the Aspect of Natural Environment Protection. Wyd. IMUZ, Falenty.Piórecki J. 2001. Trapa natans L.- Kotewka orzech-wodny. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 260-261.
 275. Pietruńko G. 2001. Analiza zmian przestrzennych oraz wyników inwentaryzacji odbudowy lasu na terenie nadleśnictw objętych klęską ekologiczną w Sudetach Zachodnich, BULiGL O/Brzeg.
 276. Pin C., Majerowicz A. & Wojciechowska I. 1988. Upper Paleozoic oceanic crust in the Polish Sudetes: Nd-Sm isotope and trace elements evidence. Lithos, 21: 195-205.
 277. Pin C., Mierzejewski M.P. & Duthou J.L. 1987. Age of Karkonosze Mts.Granite dated by the isochrone Rb/Sr and its initial 87Sr/86Sr value. Przegl.Geol. 10.
 278. Pin C., Puziewicz J., Duthou J.L. 1989. Ages and origins of a composite granitic massif in the Variscan belt: a Rb-Sr study of the Strzegom-Sobótka massif, W Sudetes. N.Jb.Miner.Abh. 160: 71 – 82.
 279. Piwocki M. 1992. Zasięg i korelacja głównych grup trzeciorzędowych pokładów węgla brunatnego na platformowym obszarze Polski. Prz. Geol., 40, 5: 281–286.
 280. Piwocki M. 1998. Charakterystyka dolnomioceńskiej IV dąbrowskiej grupy pokładów węgla brunatnego w Polsce. Prz. Geol., 46, 1: 55–61.
 281. Plocek A. 1995. Alchemilla L. – kontryhel, W: B. Slavík. (ed.). Kvetena Čéské Republiky 4. Academia, Praha: 247-270.
 282. Polityka Leśna Państwa. Warszawa 1997 r.
 283. Popiela A. 1997b. Zbiorowiska namułkowe z klasy Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 1943 w Polsce.Monogr. Bot. 80: 1-59.
 284. Potocka J. 1997. Flora i zbiorowiska roślinne wybranych torfowisk Gór Izerskich. II. Charakterystyka fitosocjologiczna. Acta Univ. Wrat. No 1936, Prace Bot.73: 115-144.
 285. Potocka J. 1999. Contemporary vegetation of the Great Bog of Batorów (Wielkie Torfowisko Batorowskie). – Szczeliniec 3: 49–99.
 286. Potocka J. 2001. Torfowiska polskiej strony Gór Izerskich – charakterystyka obiektów. – Przyroda Sudetów Zachodnich. 4: 43-58.
 287. Pott R. 995. Die Pflanzengesellschaften Deutschlands. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart: 5-603.
 288. Powszechny Spis Rolny 2002. www.stat.gov.pl
 289. Pożaryska K., Odrzywolska-Bieńkowa E. 1978. Wstępne wyniki badań stratygraficznych osadów eoceńskich i oligoceńskich w rejonie Głogowa. W: Przew. L Zjazdu Pol. Tow. Geol. Zielona Góra: 214–219.
 290. Pożaryski W., Karnkowski P. 1992. Tectonic map of Poland during the Variscan time. 1:1 mln. Wyd. Geol. Warszawa.
 291. Procházka F., Chrtek J. jun. 1999. Hieracium albinum Fries – Jestřábník labsky, W: J. Čeřovský, V. Feráková , J. Holub, Š. Maglocký, F. Procházka (red.) Červená kniha ohroženych a vzácnych druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. Priroda a. s. Bratislava. s. 183.
 292. Przeniosło S. (red.). 2003. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31.XII.2002 r. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
 293. Przybylski B., Badura J., Czerwonka J. A., Krzyszkowski D., Krajewska K., Kuszell T. 1998. The preglacjal Nysa Kłodzka fluvial system in the Sudetic Foreland, southwestern Poland, Geologia Sudetica, 31, s. 171-196.
 294. Przylibski T. A. 2005. Występowanie radonu w środowisku na obszarze polskiej części Sudetów: Stan wiedzy i przyszłe wyzwania, Mat. IV Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, Kraków-Przegorzały, 9-11 maj 2005 r., K3-4,
 295. Przylibski T. A. 2005. Wody radonowe Sudetów: Przyrodnicze, radiologiczne oraz balneologiczne i górnicze aspekty ich wykorzystania,Mat. IV Krajowa Konferencja Radiochemii i Chemii Jądrowej, Kraków-Przegorzały, 9-11 maj 2005 r., K3-4,
 296. Puziewicz J. & Oberc-Dziedzic T. 1995. Wiek i geneza granitoidów bloku przedsudeckiego. Przewod. LXVI Zjazdu PTG. Roczn.Pol. Tow. Geol. Wyd. Sp.
 297. Ranoszek E., Ranoszek W. 2004. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”: przewodnik przyrodniczy, Wyd. Gottwald, Milicz.
 298. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2002 roku. 2003. Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. pp. 215-220.
 299. Raport o stanie środowiska w województwie dolnośląskim w 2003 roku. 2004. WIOŚ we Wrocławiu, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wrocław
 300. Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. [eds.]. 2000. Oder Auen Atlas. Umweltstiftung Deutschland, Auen-Institut. Rasttat. 101 pp. (in German, Czech and Polish).
 301. Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. [eds.]. 2000. Atlas obszarów zalewowych Odry. Umweltstiftung Deutschland, Auen-Institut. Rasttat. 101 pp.
 302. Regionalny Program Operacyjny Polityki Leśnej Państwa. RDLP we Wrocławiu, Wrocław 2003 r.
 303. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2001. Rok LXI, Warszawa, Główny Urząd Statystyczny, ss. 734.
 304. Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2003 r. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2003 r.
 305. Rocznik Statystyczny Województw 2004. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2004 r.
 306. Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 2004. Urząd Statystyczny, Wrocław, 2004.
 307. Różycki S. Z. 1972. Plejstocen Polski Środkowej. PWN Warszawa, pp. 316.
 308. Sawicki L. (red.). 1995. Mapa geologiczna regionu dolnośląskiego z przyległymi obszarami Czech i Niemiec (bez utworów czwartorzędowych). 1:100 000.
 309. Sawicki, L. 1967. Mapa geologiczna Dolnego Śląska 1:200 000. Wyd.Geol. Warszawa.
 310. Schmuck A. 1960. Rejonizacja pluwiotermiczna Dolnego Śląska. Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, Melioracja V, Nr 27, Wrocław.
 311. Schmuck A. 1967. Wpływ miasta na opady atmosferyczne (na przykładzie Wrocławia). Przegl. Geof. R. XII (XX), z. 3-4.
 312. Schube T. 1903. Die Verbreitung der Gefässpflanzen in Schlesien preussischen und österreichischen Antheils. Druck von. R. Nischkovsky, Breslau.
 313. Seston R., Winchester J.A., Piasecki M., Crowley Q.G., Floyd P.A. 2000. A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets. J.Geol.Soc.London 157: 1155 – 1167.
 314. Siuta J. 1976. Znaczenie odporności gleb na degradację w gospodarce zasobami środowiska przyrodniczego. IKŚ, Warszawa
 315. Skrzypczyk L. (red). 2004. Mapa głównych zbiorników wód podziemnych (według stanu CAG z dnia 30 września 2003). CAG. PIG Warszawa.
 316. Šourek J. 1967. Pimpinella saxifraga L. subsp. rupestris Weide 1962 ein neuer Neoendemit des Gebirges Krkonoše. Preslia 39: 66-71.
 317. Šourek J. 1969. Kvetena Krkonoš. Český a polský Krkonošský národní park. Academia. Praha. ss. 451.
 318. Stachowiak A. i inni. 2004. Bilans zasobów perspektywicznych i prognostycznych surowców mineralnych na Dolnym Śląsku – możliwości i bariery ich wykorzystania. Arch. OD PIG, Wrocław.
 319. Stachowiak A., Koścówko H., Sroga C. 2000. Geologiczno-środowiskowe uwarunkowania wykorzystania kopalin skalnych na Dolnym Śląsku. Pr. Nauk. Inst. Górn. Polit. Wrocł., Nr 91, Wrocław.
 320. Standke G. 1996. Stratygrafia i facje dolnołużyckiej serii trzeciorzędowej. Prz. Geol., 12: 1223-1228.
 321. Stoch L. 1974. Minerały ilaste. pp. 503. WG Warszawa
 322. Stőrr M. 1975 – Distribution, age and genesis of the formations of the weathering crust in the GDR. In: Stőrr M., (ed.), Kaolin deposits of the GDR in the northern region of the Bohemian Massif. Sektion Geologische Wissenschaften der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald: 29-91.
 323. Stuczyński T., Jadczyszyn J., Gawrysiak L., Kozyra J., Kopiński J., Zawadzka B., Budzyńska K. 2004. Numeryczna mapa glebowo-rolnicza w skali 1:25000 dla województwa dolnośląskiego. Część C – charakterystyka środowiska geograficznego powiatów i regionów funkcjonalnych obszarów wiejskich Dolnego Śląska. IUNG, Puławy (maszynopis).
 324. Świerkosz K. 1995. Ochrona zbiorowisk roślinnych pogórza i dolnych partii regla w Karkonoskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51. 6 : 16-25
 325. Świerkosz K. 1998. Analiza geobotaniczna Gór Stołowych t. I 1-225, t. II 1-408. Praca doktorska, Instytut Botaniki UWr., Wrocław, Maszynopis.
 326. Świerkosz K. 2000. Zbiorowiska leśne z klasy Querco-Fagetea w północnej części Pogórza Izerskiego i możliwości ich ochrony – Przyroda Sudetów Zachodnich 3: 15-24.
 327. Świerkosz K. 2002. Park Narodowy Gór Stołowych [w:] K. Romeyko-Hurko [red.] Ochrona przyrody w Polsce (CD ROM). Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Krakowie.
 328. Świerkosz K. 2002a. Flora i zbiorowiska roślinne rezerwatu “Krokusy w Górzyńcu”. – Przyroda Sudetów Zachodnich 5: 51-64.
 329. Świerkosz K. 2002b. Korytarz ekologiczny doliny Odry jako modelowy przykład wdrażania koncepcji Natura 2000 z uwzględnieniem jej aspektu systemowego. [w:] Kozłowski S., Kuśmierczyk J., Kamola M [red.] Bug. Rzeka która łączy. Ekologiczny Klub UNESCO – Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności, Piaski, p. 93-101.
 330. Świerkosz K. 2003. Wyznaczanie ostoi Natura 2000. WWF Polska, Warszawa, ss. 64
 331. Świerkosz K. 2003. Ostoje - Natura 2000 na terenie województwa dolnośląskiego. Cz. I & Cz. II. – Zielona Planeta 47: 7-10; 48-49: 6-10. Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski, Wrocław.
 332. Świerkosz K. 2003. Godny ochrony fragment buczyny ziołoroślowej Aceri-Fagetum J. Bartsch & M. Bartsch 1940 Zieleńcu (Góry Bystrzyckie, Sudety Środkowe). Przyroda Sudetów 6: 67- 72.
 333. Świerkosz K. 2004a. Notes on the syntaxonomy of the Asplenietea trichomanis class in Poland. Polish Botanical Journal. 49(2): 203-213.
 334. Świerkosz K. 2004b. Skały wapienne i neutrofilne z roślinnością pionierską (Alysso-Sedion) [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla. 3: 72-77.
 335. Świerkosz K. 2004c. Stan ochrony roślin naczyniowych oraz wybranych siedlisk przyrodniczych w Sudetach i na ich Przedgórzu w ramach systemu Natura 2000 [State of preservation of vascular plants and selected natural habitats in the Sudeten Mountains within Natura 2000 system]. W: M. Furmankiewicz & J. Potocki (red.) Problemy ochrony przyrody w zagospodarowaniu przestrzennym Sudetów [Nature protection problems in spatial management of the Sudety Mountains]. pp. 97-108.
 336. Świerkosz K. 2004d. Zróżnicowanie flory i szaty roślinnej Gór Stołowych [Differentiation of flora and plant communities of the Stołowe Mts.]. W: Fabiszewski J. (red.) Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów [Botanical value of some ranges of the Sudeten Mountains]. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 213: 83-98.
 337. Świerkosz K. & Mróz W. 2004. Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacetalia vandellii [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ściany, piargi i rumowiska skalne, jaskinie. 4: 55-70.
 338. Świerkosz K. & Narkiewicz C. 2004. Flora i zbiorowiska roślinne Pogórza Izerskiego wraz z Obniżeniem Żytawsko-Zgorzeleckim [Flora and the plant communities of Przedgórze Izerskie (Izerskie Piedmont) and Obniżenie Żytawsko-Zgorzeleckie (The Żytawa-Zgorzelec Depression)]. W: Fabiszewski J. (red.) Wartości botaniczne wybranych pasm Sudetów [Botanical value of some ranges of the Sudeten Mountains]. Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 213: 45-58.
 339. Świerkosz K. & Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku [The State of Populations and Threats to Chosen Petricolous Plant Species in Lower Silesia]– [w:] Z. Kącki [red.] Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. pp. 69-83. Instytut Biologii Roślin UWr – PTOP “pro Natura”, Wrocław.
 340. Świerkosz K., Krukowski M., Dunajski A., Bańkowski J. 1999. Waloryzacja ekologiczna lasów doliny Górnej i Środkowej Odry cz. I. – Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju. Wrocław.
 341. Świerkosz K., Mróz W. & Perzanowska J. 2004. Pionierskie murawy na skałach krzemianowych (Arabidopsion thalianae). [w:] J. Herbich (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ściany, piargi i rumowiska skalne, jaskinie. 4: 71-74.
 342. Świerkosz K., Obrdlik P. 2002. Natura 2000 in the Oder river valley. Lower Silesian Foundation of Sustainable Development – World Wilde Fund for Nature (WWF Poland), Wrocław, pp. 64.
 343. Szafer W. 1972. Podstawy geobotanicznego podziału Polski. Szata roślinna Polski niżowej. [w:] W. Szafer, K. Zarzycki (red.). Szata roślinna Polski II, PWN, Warszawa: 9-189
 344. Szałamacha M., Szałamacha J. 1996. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Wałbrzych (red. J.E.Mojski, L.Sawicki). PIG Warszawa.
 345. Szałamacha M., Szałamacha J., Milewicz J. 1995. Objaśnienia do Mapy Geologicznej Polski 1:200 000, arkusz Jelenia Góra (red. J.E. Mojski, L. Sawicki). PIG Warszawa.
 346. Szczepankiewicz S.1958: Peryglacjalny rozwój stoków Masywu Ślęzy. Biuletyn Peryglacjalny, 6, 81-92.
 347. Szczepankiewicz S. 1989. Ziemie południowo-zachodniej Polski - morfogeneza i dzieje czwartorzędowe. Acta Univ. Wratisl, 1029, Studia. Geogr. 47: 1-136.
 348. Szczęśniak E. 1998. Murawy ze związku Alysso-Sedion Oberd. et Th. Müll. 1961 na Pogórzu Wałbrzysko-Bolkowskim. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., Ser. B. 47: 177-193.
 349. Szczęśniak E. 1999. Sudeckie Murawy naskalne siedlisk naturalnych i antropogenicznych - zróżnicowanie, sukcesja i ochrona. Przegląd Przyr. 10(3-4): 59 – 68.
 350. Szczęśniak E. 2000. Murawy kserotermiczne północno-zachodniej części Sudetów Środkowych. Praca doktorska, Instytut Botaniki UWr., Wrocław, Maszynopis.
 351. Szczęśniak E. 2003. Rzadkie i zagrożone gatunki ciepłolubnych muraw na Dolnym Śląsku. W: Z. Kącki (red.) Zagrożone Gatunki Flory Naczyniowej Dolnego Śląska: 85 – 108.
 352. Szeląg Z. 2000. Rośliny naczyniowe Masywu Śnieżnika i Gór Bialskich. Fragm. Flor. Geobot. Polonica. Suppl. 3: 1-255. Inst. Botaniki im. W. Szafera, PAN. Kraków.
 353. Szeląg Z. 2001. Campanula barbata L. – Dzwonek brodaty. W: R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 354-356.
 354. Szeląg Z. 2003. Górskie gatunki rodzaju Hieracium w Sudetach. Przemiany i zagrożenie. [w:] Kącki Z. (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Instytut Biologii Roślin, Uniwersytet Wrocławski, PTPP ”pro Natura”, Wrocław: 197-215
 355. Szerszeń L., Chodak T., Borkowski J., Bogda A., Karczewska A. 1995. Stan środowiska glebowego Dolnego Śląska. Zesz. Problem. Post. Nauk Roln., 418, 61-74
 356. Szerszeń L., Chodak T., Kabała C. 1999. Monitoring zawartości pierwiastków śladowych w glebach przylegających do Hut Miedzi w Głogowie i Legnicy. Zesz Problem. Post. Nauk Roln. 467, 2, 405-412.
 357. Szponar A. 1986. Chronostratygrafia i etapy deglacjacji strefy podgórskiej Sudetów w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis, 963, Studia Geograficzne, 45: 1-202.
 358. Teisseyre J. H. 1973. Skały metamorficzne Rudaw Janowickich i Grzbietu Lasockiego. Geol. Sud. 8.
 359. Tietze O. 1910. Die geologische Verhältnisse der Umgegend von Breslau. Jb. Preus. Geol. Landesanst., 31(1): 258-298.
 360. Tokarczyk T. i inni. 2002. Opracowanie zasięgów zalewów rzek kontrolowanych na obszarze RZGW przy uwzględnieniu Q1% i maksymalnych stanów z okresu obserwacyjnego.
 361. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.
 362. Tymrakiewicz W. 1952. Chwasty pól uprawnych Dolnego Śląska. Prace Roln.-Leśne 72.
 363. Urbański K. 1999, Quaternary Geology of the Sudetic Foreland between the Nysa Łużycka and Bóbr rivers, southwestern Poland, Geologica Sudetica, 32, s. 147-161.
 364. Van Breemen O., Bowes D.R., Aftalion M. & Żelaźniewicz A. 1988. Devonian tectonothermal activity in the Sowie Góry gneissic block, Sudetes, southwestern Poland: evidence from Rb-Sr and U-Pb isotopic studies. Ann.Soc.Geol.Polon.., 58: 3-19.
 365. Vinken R. (ed.). 1988. The Northwest European Tertiary Basin. Results of the International Geological Correlation Programme, Project No 124. Geol. Jb., A-100.
 366. W: M. Harasimiuk & S. Terpiłowski (red.).Zlodowacenie warty w Polsce. Wyd. UMCS: 37-50. Lublin
 367. Wajsprych B. 1978. Allochtoniczne skały paleozoiczne w osadach wizeńskich Gór Bardzkich. Roczn.Pol.Tow.Geol. 38.1.
 368. Wajsprych B. 1986. Sedimentary record of tectonic activity on a Devonian – Carboniferous continental margin (Sudetes). IAS 7th European Meeting. Kraków. Excursion Guide Book: 141 –164. Ossolineum Wrocław.
 369. Walczak W. 1970. Obszar przedsudecki. PWN Warszawa.
 370. Walczak W.1971. Sudety. PWN. Warszawa.
 371. Ważyński B. 1995. Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, Wyd. AR w Poznaniu, Poznań
 372. Wierzchołowski B. 1993. Stanowisko systematyczne i geneza sudeckich skał wulkanicznych. Arch. Miner., 49, 2: 199-235.
 373. Wimmer F. 1841. Flora von Schlesien Verlag von Ferdinand Hirt Breslau..
 374. Wimmer F. 1845. Flora von Schlesien preüsischen und österreichischen Anteils. Verlag von F. Hirt, Breslau.
 375. Wimmer F. 1857. Flora von Schlesien. 3-Aufl. Ferdinand Hirt’s Verlag Breslau. pp. 695.
 376. Wimmer F. 1868. Flora von Schlesien. Ferdinand Hirt, Breslau. ss. 264.
 377. Wimmer F., Grabowski H. 1827. Flora Silesiae. Pars Prima. Vratislawiae. ss. 446.
 378. Wojciechowska I. 1966. Budowa geologiczna dorzecza Ścinawki Kłodzkiej. Geol. Sudetica 2.
 379. Wojciechowska I. 1975. Tektonika kłodzko-złotostockiego masywu granitowego i jego osłony w świetle badań mezostrukturalnych. Geol. Sudetica 10,2
 380. Wojewoda, J., Migoń, P., Krzyszkowski, D. 1995. Rozwój rzeźby i środowisk sedymentacji w młodszym trzeciorzędzie i starszym plejstocenie na obszarze środkowej części bloku przedsudeckiego: wybrane aspekty. Annales Societatis Geologorum Poloniae Special Issue, Przewodnik 66 Zjazdu PTG: 315-332.
 381. Województwo dolnośląskie, stan i perspektywy rozwoju. Urząd Statystyczny, Wrocław, 2000.
 382. Wojtkowiak A. (red.). 2003. Wykaz wód podziemnych, które są lub mogą być wykorzystane do zaopatrzenia
 383. Woś A. 1999. Klimat Polski. PWN Warszawa.
 384. Wroński J. 1974. Plejstoceńska sedymentacja rzeczna we wschodniej części bloku przedsudeckiego jako wskaźnik młodych ruchów tektonicznych tego obszaru. Rozprawa doktorska, maszynopis, Arch. CAG PIG, Warszawa, 97 pp.
 385. Zając M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish lowlands. Polish Bot. Stud. 11:1-92
 386. Zając M., Zając A. 2003. Różnorodność gatunkowa - rośliny naczyniowe i inne. [w:] Andrzejewski R., Weigle A. (red.) Różnorodność biologiczna Polski. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa: 67-82
 387. Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.), Lista roślin zagrożonych w Polsce. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 87 – 98.
 388. Zasady hodowli lasu. Załącznik do Zarządzenia nr 99 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 grudnia 2002 r., Warszawa 2002 r.
 389. Żelaźniewicz A. 1987. Tektoniczna i metamorficzna ewolucja Gór Sowich. Tectonic and metamorphic evolution of the Góry Sowie, Sudetes Mts, SW Poland. Ann.Soc.Geol.Polon.,57: 203-348.
 390. Żelaźniewicz A. 1990. Deformation and metamorphism in the Góry Sowie gneiss complex, Sudetes, SW Poland. N. Jb. Geol. Paläont. Abh., 179: 129-157.
 391. Żelaźniewicz A. 1995. Część przedsudecka bloku sowiogórskiego. Fore-Sudetic part of the Góry Sowie Block, SW Poland. Przewod. LXVI Zjazdu PTG, Roczn.Pol. Tow. Geol. Wyd. Sp.
 392. Żelaźniewicz A. 1997. The Sudetes as a Paleozoic orogen in Central Europe. Geol. Mag. 134: 691 – 702.
 393. Żelaźniewicz A. 2003. Postęp wiedzy o geologii krystaliniku Sudetów w latach 1990-2003. W: (Red. W.Ciężkowski, J.Wojewoda, A.Żelaźniewicz) Sudety Zachodnie: od wendu do czwartorzędu. Wind. Wrocław: 7 – 16.
 394. Żelaźniewicz A., Kemnitz H., Hermsdorf N. 1995. West Sudetes. Structure. W: Dallmeyer R.D., Franke W., Weber K. (red.). Pre-Permian geology of Central and Eastern Europe. Springer Verlag. Berlin: 328 – 340.
 395. Zeuner F.1928. Diluvialstratigraphie und Diluvialtektonik im Gebiet der Glatzer Neiße. Universitätsverlag von Robert Noske. Borna – Leipzig.
 396. Zgorzelski M. [red.]. 1999. Góry Stołowe. Wydawnictwo Akademickie “Dialog”. Warszawa. s.
 397. Żukowski W. 2001. Crassula aquatica (L.) Schönl. – Uwroć wodna [w:] R. Kaźmierczakowa, K. Zarzycki (red.), Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Botaniki im. W. Szafera PAN, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków: 179-180.
 398. Żurawek R., Migoń P.1999. Peryglacjalna morfogeneza Ślęży w kontekście długotrwałej ewolucji rzeźby. Acta Geographica Lodziensia, 76, str. 133-155

Serwis przygotowany przez: GISPartner SP. z .o.o.